O nás

Ordinační hodiny

Rady a doporučení

Preventivní prohlídky

Výkony hrazené pacientem

Kontakt

 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP
k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

11.03.2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:

Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte  onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.

Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.

Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

 

 

POTVRZENÍ PRO ŠKOLY A OMLUVENKY:

Omluvenky: dle stanoviska ministerstva školství žádná škola, ať už základní nebo střední, nemá právo vyžadovat paušálně omluvenky u svých žáků. V individuálních případech s podezřením na záškoláctví se souhlasem rodičů si může škola prostřednictvím zákonného zástupce či zletilého pacienta vyžádat potvrzení o absenci, resp o návštěvách daného žáka v naší ambulanci či jiných zdravotnických zařízeních, pokud ovšem máme příslušné zprávy z těchto zařízení k dispozici. Je připravována příslušná metodika, ale bude k dispozici až 1.9.2018…snad. Nicméně Ministerstvo se nebrání telefonickým dotazům jak rodičů či škol.

Posudky na stření školy: je žádoucí, abychom měli informace o příslušném oboru a zejména za jakých podmínek, s jakými nástroji, přístroji či stroji přicházejí naši pacienti do styku. Novela 79/2013 sb sice ruší povinnost sdělit případná rizika již ve fázi posouzení způsobilosti před vzděláváním, ale ponechává toto na dobu před nástupem na praxi. Před praxí však Vaše dítě může posuzovat jiný lékař a může dojít k tomu, že ho neuzná způsobilým k praktickému vyučování, protože nám tyto informace v době před započetím vzdělávání nikdo nedal. Ministerstvo plánuje revizi NV 211/2011 Sb, ale opět to bude trvat.

 

 

POTVRZENÍ PRO SPORT: 

Od 1.1.2014 platí vyhláška 391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Pokud budete žádat potvrzení o způsobilosti Vašeho dítěte ke sportu, vezměte s sebou přesnou specifikaci sportovní aktivity,
kterou bude Vaše dítě vykonávat, zda se jedná o sport organizovaný či neorganizovaný, případně rekreační, zda se dítě bude účastnit závodů,
zda se jedná o sport výkonnostní či vrcholový. Tyto informace Vám vyplní zadavatel posudku- trenér a pod. na formulář, který si můžete stáhnout zde.

Dále je k vyšetření u nás nutné přinést vyplněný Dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti,
který si můžete stáhnout zde.

 

Nově nebude také možné vydávat tato potvrzení pouze na základě výpisu z dokumentace, ale pouze na základě klinického vyšetření.

Dítě tedy budete muset vzít s sebou.

 

V naší ordinaci nelze získat posudek pro vrcholový sport,
pro sport výkonnostní jen případech, které nejsou zmíněny v příloze č.1 vyhlášky 391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Pro tyto aktivity vydává posudek sportovní lékař za přímou úhradu.
Tato vyšetření nelze hradit ze zdravotního pojištění, nežádejte nás proto o doporučení.

 

V příloze č.2 vyhlášky naleznete seznam nemocí, které vylučují či omezují způsobilost ke sportu.

 

Pokud bude k tomuto potvrzení dle nových zákonných norem potřeba přiložit vyšetření EKG,
můžete si jej zajistit např. v kardiologické ambulanci MUDr. Kunčarové / poliklinika Hrabůvka/
nebo si můžete přímo v ambulanci sportovního lékaře, např. Bělský les, zajistit celou prohlídku způsobilosti Vašeho dítěte ke sportu bez nutnosti našeho doporučení.
Tato vyšetření opět nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

 

POTVRZENÍ PRO BRIGÁDY A PRÁCI:

od  3.dubna 2013 podle Vyhlášky č.79/2013 Sb. může posuzovat zdravotní způsobilost ve vztahu k práci nebo službě
pouze poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství.

 Potřebuje-li Vaše dítě potvrzení pro brigádu nebo praxi, vystavíme mu výpis ze zdravotní dokumentace,
na jehož podkladě smluvní lékař daného pracoviště či školy provede potřebná vyšetření
a vystaví doklad o způsobilosti k vykonávání dané práce či praxe.

 

PŘIŠLI JSTE „JEN“ S POTVRZENÍM PRO RAZÍTKO? 

Lékař musí i v takovém případě prověřit Vaši zdravotní dokumentaci. Úkon proto vyžaduje určitý čas.

Potvrzení nelze vydat,pokud nejsou v dokumentaci kompletní zprávy z odborných vyšetření!

Abyste nemuseli čekat mezi nemocnými a přesto nenarušovali právě probíhající vyšetření, používejte pro veškeré žádosti o administrativní úkony jako jsou různá potvrzení nebo výpisy z dokumentace nově zřízenou schránku v chodbičce před vstupem do sesterny.

Potvrzení si vyzvednete za týden (ze zákona má lékař na vyřízení měsíc) po odběrech ráno (od 8:00 hod.) proti zaplacení dle sazebníku.

 

 

 

SOUHLAS RODIČŮ S LÉČBOU 

 

Od 1.4.2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

 

-       s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů

-       se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem

-       u pacientů starších 15ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)

-       rodič může  písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci

 

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

 

Formuláře si můžete zde stáhnout, a přinést již vyplněné a podepsané oběma rodiči:

 

nesouhlas__-_povinne_ockovani.pdf

oznameni_soudu_dle_ust.ss35.pdf


souhlas_-_nesouhlas_______nepovinne_ockovani.pdf


souhlas_-_nesouhlas_s_poskytnutim_zdravotnich_sluzeb.pdf


souhlas_zakonneho_zastupce_nezletileho_pacienta_starsiho_15ti_let.pdf


urceni_osoby_prarodice.pdf

 

 

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

 

Povinnosti uložené zákonem jsou od 1.4.2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

 

Upozorňujeme rodiče, že může dojít v souvislosti s naplněním nově uložených povinností k prodloužení čekací doby.

 

Doporučujeme se objednávat na neakutní vyšetření a dohodnout optimální postup.

 

 

VAKCÍNY

 

Vakcíny proti pneumokokům:  Zde si můžete stáhnout příbalové informace vakcín Prevenar a Synflorix.

 

Vakcíny proti rakovině děložního čípku: Od 1.4.2012 hradí dívkám od 13 do 14 let zdravotní pojišťovna vakcínu Cervarix plně a na vakcínu Silgard je doplatek 300,- Kč za každou dávku, přičemž pojišťovny 213 a 205 svým klientům tento doplatek hradí. Bližší informace, které Vám pomohou se rozhodnout pro konkrétní vakcínu najdete v příbalových letácích a v článku níže:

 

Příbalová informace Silgard

 

Příbalová informace Cervarix

 

Nejčastější mýty o očkování proti rakovině děložního čípku:

 

Rakovina děložního čípku každým rokem postihne až tisíc Češek. Přitom zcela zbytečně. Vzniku nemoci je možné zabránit systematickou prevencí, a to zejména účinným očkováním. Bohužel stále existuje celá řada lidí, již se očkování brání, a to zejména kvůli dezinformacím, které o této vakcíně mezi lidmi kolují.

„O rakovině děložního čípku je třeba mluvit. Máme k dispozici velmi účinnou prevenci, ale je potřeba, aby si lidé uvědomovali, jakému riziku se vystavují, když ji zanedbávají,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti a člen HPV College.

V České republice je prevence rakoviny děložního čípku zejména v rukou ambulantních gynekologů, kteří dívky a ženy poučí nejen o onemocněních, jež infekce HPV (papilomaviry) způsobuje, ale také o možnostech a důležitosti očkování či pravidelných gynekologických prohlídek.

"U velmi mladých dívek spolupracujeme s pediatry, kteří nám vzhledem k naší každodenní zkušenosti s HPV onemocněními často posílají své pacientky ke konzultacím ohledně vhodné prevence," dodává Dvořák.

Prevenci nelze podceňovat

HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Během svého života se s ní setká více než 70 % z nás.

Bohužel v přenosu této choroby nezabrání ani kondom, a proto je tak výhodné nechat se očkovat.

Očkování má smysl i po zahájení sexuálního života, existují důkazy, že je prospěšné pro ženy do 45 let. Stranou nestojí ani chlapci a muži – potenciální přenašeči i pacienti.

HPV kromě karcinomu děložního hrdla vyvolává i genitální bradavice, u žen předrakovinná stadia rakoviny zevního genitálu a pochvy, u mužů vzácně rakovinu penisu a řiti.

Vzácným, ale velmi nebezpečným onemocněním je tzv. papilomatóza hrtanu, což je onemocnění dětí, které se nakazí HPV od matky při porodu. V důsledku infekce vznikají v hrtanu výrůstky, které rostou a brání v dýchání. Podle posledních výzkumů má HPV souvislost i s rakovinou hlavy a krku, a to u obou pohlaví.